portfolio image

Innowacja pn. „Streetworking – pierwszy krok w integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych”

wypracowany w latach 2006-2008 w trakcie projektu „Agenda bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy” w ramach EFS IW EQUAL. Temat innowacyjny: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.

  • Realizatorzy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie – lider.

  • Rola PrePost Consulting: monitoring i ewaluacja produktu innowacyjnego.