Nasz oferta usług monitoringu dotyczy monitorowania projektów, programów i strategii

Monitoring rozumiemy jako proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji, który umożliwia weryfikację postępów prac i spełnia funkcję wewnętrznej kontroli realizacji przedsięwzięcia.

Opracowaliśmy autorskie narzędzie Terminarz Zarządzania Projektem, które zawiera listę ponad 320 zadań związanych z zarządzaniem i administrowaniem projektem w odniesieniu do etapu jego uruchamiania, budowania zespołu projektu, rekrutacji odbiorców, promocji, zarządzania postępem prac i zasobami, prowadzenia monitoringu rzeczowego i finansowego oraz ewaluacji i zarządzania finansami.

Aby skutecznie wdrażać przedsięwzięcie niezbędne jest opracowanie systemu monitoringu, w tym uzgodnienie konkretnych parametrów/wskaźników, które będą monitorowane.

monitoring-projektowCo składa się na system monitoringu?

 • CEL MONITORINGU – dlaczego monitorujemy?
  Należy określić cele prowadzenia monitoringu oraz potrzeby, na które ma odpowiadać w odniesieniu do zarządzania ryzykiem, zmianą, jakością, ewaluacji, czy sprawozdawczości i kontroli.

 • PRZEDMIOT MONITORINGU – co monitorujemy?
  Należy zdecydować, w jakim zakresie nakłady, procesy i efekty będą monitorowane oraz jakie wskaźniki liczbowe, rzeczowe i finansowe będą podlegać monitoringowi.

 • METODY MONITORINGU – jak monitorujemy?
  Trzeba opracować metody i procedury oraz zaprojektować narzędzia i dokumenty umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie i redystrybucję danych adekwatnie do założonych potrzeb informacyjnych.

 • ZESPÓŁ MONITORINGU – kto monitoruje?
  Niezbędne jest określenie składu zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie monitoringu oraz podziału kompetencji, zadań i obowiązków.Jakie usługi oferujemy z zakresu monitoringu?

 • Opracowanie systemu monitoringu projektu/ programu/ strategii

 • Zarządzanie i monitoring projektu

 • Prowadzenie i doradztwo w zakresie Bazy PEFS 2007 – Podsystem Monitorowania EFS

 • Doradztwo w zakresie tworzenia listy wskaźników oraz metodologii określania ich wartości bazowych i docelowych

 • Opracowanie zindywidualizowanych narzędzi do monitorowania zadań, harmonogramu, wskaźników, beneficjentów, budżetów

 • Opracowanie dedykowanych narzędzi do monitorowania i analizy ryzyk w projekcie

 • Opracowanie kwestionariuszy ankiet monitoringowych i ewaluacyjnych

 • Udostępnianie zestawów formularzy, druków, wzorów, ankiet, tabel, arkuszy, dokumentacji wspierającej monitorowanie projektu

 • Udostępnianie szczegółowego Terminarza Wdrażania Projektu – harmonogramu pracy kierownika projektu

 • Szkolenia warsztatowe z zakresu monitorowania przedsięwzięćRealizacja epidot.pl