Dla kogo jest nasza oferta ewaluacyjna?

Usługi badawczo-szkoleniowe z zakresu ewaluacji kierujemy do jednostek samorządowych, instytucji rynku pracy, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

 • realizatorów projektów unijnych

 • podmioty zlecające ewaluację

 • kadrę kierowniczą, liderów oraz ewaluatorów, asesorów i trenerów – osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy oraz krzewieniem kultury ewaluacjiJakie usługi oferujemy z zakresu ewaluacji?


 • dedykowane szkolenia

 • moderowanie procesu samoewaluacji organizacji

 • opracowanie koncepcji badania ewaluacyjnego projektu/programu

 • stworzenie ilościowych i jakościowych narzędzi badawczych

 • przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu/programu/organizacji

 • analizę danych i opracowanie raportu ewaluacyjnego

 • doradztwo w wykorzystaniu wyników badań ewaluacyjnychJak prowadzimy ewaluację?

Prowadząc badanie ewaluacyjne poszukujemy odpowiedzi na 3 zasadnicze pytania:

 • „Jak jest?” – diagnozujemy określony stan rzeczy lub zdarzenia, identyfikujemy objawy i skutki

 • „Dlaczego tak jest?” – poszukujemy przyczyn, źródeł, okoliczności, uwarunkowań, formułujemy wnioski

 • „Jak powinno być?” – wskazujemy sugestie zmian, rekomendujemy usprawnienia, wspieramy w podejmowaniu decyzjiDlaczego warto skorzystać z naszej oferty ewaluacji?

 • Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji projektów, programów i działań organizacji

 • Przeprowadziliśmy ponad 70 ewaluacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego blisko 30 ewaluacji projektów innowacyjnych. Pobierz pełną listę.

 • Przeprowadziliśmy badania ewaluacyjne dla ponad 120 klientów z sektora publicznego, społecznego i biznesu.
Po co jest ewaluacja?

Uczymy się nie tylko poprzez praktyczne działanie (learning from doing), ale także poprzez ewaluację (learning from evaluation).

W gospodarce opartej na wiedzy i informacji ranga i znaczenie ewaluacji znacznie wzrosło. Wyniki badań ewaluacyjnych wykorzystuje się do wprowadzania zmian w programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawy efektywności interwencji publicznych, a także skuteczności zarządzania organizacjami.

Czym nie jest ewaluacja?

Badania ewaluacyjne to nie są badanie marketingowe. Zasadniczą przesłanką badań przedsięwzięć komercyjnych jest identyfikacja preferencji klientów, które to przekładają się na ich decyzje zakupowe. W przypadku ewaluacji przedsięwzięć mających na celu zmianę społeczno-gospodarczą kluczowe są nie tyle preferencje, ale bardziej szeroko pojęte dobro osób objętych wsparciem oraz społeczności, do której należą.

Przykłady usług PrePost Consulting dotyczących innowacji społecznych

TEMATYKA DOBRE RZĄDZENIE

ewaluacja projektu innowacyjnego (9/21/2014)

to zestaw narzędzi do Analizy Kosztów i Korzyści w czterech obszarach: emerytur, infrastruktury, środowiska (klimatu) i zdrowia, które pozwalają na uzyskanie ilościowych wyników wykorzystywanych w Ocenach Skutków Regulacji (OSR) i Studiach Wykonalności (SW). Narzędzia mają charakter aplikacji w Excelu, których obsługę wspomaga zestaw podręczników oraz portal internetowy.

 • Realizator: Fundacja Instytut Badań Strukturalnych.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (9/21/2014)

to multimedialny zestaw edukacyjny do nauki części teoretycznej prawo jazdy kat. B dostosowany do potrzeb osób głuchych, głuchoniemych czy niedosłyszących.

 • Realizatorzy: „ELMAK” PIOTR MAKIOŁA (lider projektu), La Fuente Consulting, Otawa Group Sp.j.(partnerzy).

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.

rownosc (9/23/2014)

Standard Równości – modelowy standard, jaki powinien być przestrzegany w ramach usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową, Index Równości – kompleksowy system pomiaru stopnia realizacji polityki równości w samorządach oraz Program szkoleń, który ma na celu ułatwienie wdrożenia ww. produktów oraz podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników urzędów samorządowych.

 • Realizatorzy: Fundacja Feminoteka (lider), Partnerzy projektu: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Instytut Doskonalenia Administracji i Biznesu „Laudator”, Uniwersytet w Maceracie (Włochy), Miasto Vantaa (Finlandia) i Stowarzyszenie Fińska Liga Praw Człowieka (Finlandia).

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.

jakosc-uslug-publicznych (9/23/2014)

System tworzony dla poprawy efektywności i skuteczności pracy administracji samorządowej oraz dostosowania do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zasadniczym celem systemu jest, w oparciu o zestaw mierzalnych wskaźników, ułatwienie, zobiektywizowanie i uspołecznienie programowania rozwoju na wszystkich szczeblach.

 • Realizator: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja projektu innowacyjnego.


TEMATYKA RYNKU PRACY

ewaluacja projektu innowacyjnego (9/24/2014)

Stworzono i przetestowano pod kierunkiem PBS Sp. z o.o. nową metodę poradnictwa zawodowego Metodologia Tworzenia Bilansu Kompetencji z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia diagnostycznego w postaci wystandaryzowanego Testu Kompetencji Ogólnych, nowy instrument finansowy w postaci Talonu Kariery oraz nową instytucję na rynku pracy Centrum Kariery 50+ oferującego specjalistyczne usługi szkoleniowo – konsultacyjne dla osób pracujących.

 • Realizator: PBS Sp. z o.o.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (9/24/2014)

Składa się z 3 produktów pośrednich: Model prowadzenia doradztwa, Model prowadzenia szkoleń i Aplikacja multimedialna Life Design 50+. Innowacyjność polega na stworzeniu kompleksowego modelu wsparcia, ułatwiającego badanie kompetencji osób 50+ sprzyjających przedsiębiorczości, wyposażający osoby w wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, pobudzający motywację do zakładania działalności gospodarczej lub poszukiwania pracy, a także pozwalający na dostosowanie kwalifikacji zawodowych odbiorców do aktualnych potrzeb rynku pracy.

 • Realizatorzy: Lider Fundacja Gospodarcza, Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (9/24/2014)

niweluje brak nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych wspierających prace inżynierskie praktyków o różnym wykształceniu technicznym, dla różnych etapów cyklu życia produktu przemysłowego.

 • Realizatorzy: NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej (lider), Politechnika Gdańska i Centrum Doskonalenia Kadr Europartner (partnerzy).

 • Rola PrePost Consulting: badanie diagnostyczne, monitoring i ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (9/24/2014)

składa się z 3 produktów pośrednich: „Forum Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie”, „Model Szkoleniowo-Doradczy CSR”, „Model Przeciwdziałania Wypaleniu Zawodowemu”. Model ma wspierać wdrożenie strategii CSR w przedsiębiorstwach w oparciu o fińskie rozwiązania systemowe. Wypracowuje innowacyjne mechanizmy społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do przedsiębiorstw (MMŚP) z woj. warmińskomazurskiego i upowszechniania ich poprzez zawiązanie sieci współpracy.

 • Realizatorzy: Lider Elbląska Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych oraz Partnerów: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko– Mazurskiego, Fundacja „Instytut Społecznie Odpowiedzialnej Organizacji” i Partnera ponadnarodowego Centrum Rehabilitacyjne PETREA.

 • Rola PrePost Consulting: strategia wdrażania, ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (9/24/2014)

Dzięki Modelowi doradcy zawodowi oraz klienci Publicznych Służb Zatrudnienia uzyskają dostęp do nowych usług umożliwiających: pogłębioną ocenę kompetencji psychologicznych w oparciu o próbki pracy, ocenę możliwości psychofizycznych i doradztwo w zakresie ergonomii pracy.

 • Realizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Partnerzy krajowi: Politechnika Wrocławska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; Partner ponadnarodowy: Urząd Pracy w Gävle (Szwecja).

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (9/26/2014)

to komputerowy programu użytkowy wraz z podręcznikiem dla użytkowników. Nowatorska metoda ma zapewnić zwiększenie efektywności usług i instrumentów aktywnej polityki rynku pracy świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

 • Realizatorzy: lider Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (9/26/2014)

oraz „Obserwatorium Rynku Pracy” to dwa modele. Pierwszy to zintegrowana Strategia Zarządzania Wiekiem (SZW) uwzględniająca zarządzanie potrzebami i kompetencjami pracowników 50+ skierowany dla przedsiębiorców. Drugi model to platforma (portal internetowy) wymiany informacji dotyczących sytuacji osób starszych na lokalnym rynku pracy o charakterze Obserwatorium Rynku Pracy (ORP).

 • Realizatorzy: Caritas Polska (lider); partnerzy: Grudziądzkie Centrum Caritas, Agrotec Polska Sp. z o.o.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (9/26/2014)

to program szkoleniowy w zakresie tynków naturalnych i wzornictwa „Tynkarz naturalny”, oferujący możliwości zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania tynków naturalnych. Szkolenie obejmuje zarówno zdobycie kwalifikacji w zakresie przygotowania tynków i wzornictwa, jak również dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu marketingu, która ułatwi ulokowanie się na rynku pracy oraz skuteczne pozyskiwanie i obsługę klientów. Innowacja umożliwia zdobycie unikalnych na rynku umiejętności i kwalifikacji z zakresu tynkowania naturalnego przez osoby pozostające bez zatrudnienia w grupach osób niepełnosprawnych i powyżej 50 roku życia.

 • Realizatorzy: VERNUM Wojciech Owczarzak (lider); partnerzy: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”, Stowarzyszenie „Wędrowni Architekci”, FAL e.V. (Niemcy).

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/8/2014)

składa się z dwóch modułów szkoleniowych: moduł Zarządzanie oraz moduł Rolnictwo, a także z Modułu Praktyka Zawodowa i zawiera koncepcję procesu kształcenia w zawodzie zarządca w rolnictwie. Innowacja ma sprzyjać wydłużeniu wieku aktywności zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia zamieszkujących obszary wiejskie. Zawód zarządca w rolnictwie (niem. Betriebshelfer) jest od wielu lat wykonywany i uregulowany prawnie w Niemczech, co pozwoliło na adaptację doświadczeń w warunkach polskich.

 • Realizatorzy: Lokalna Grupa Działania Małe Morze (lider), partnerzy: Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c., Samtgemeinde Oldendorf (Niemcy).

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/8/2014)

powstała w latach 2006-2008 w trakcie projektu „Euroster- Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego” w ramach EFS IW EQUAL. Temat innowacyjny: Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.

 • Realizatorzy: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – lider.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja okresowa i końcowa projektu oraz ewaluacja produktu innowacyjnego.


TEMATYKA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ewaluacja projektu innowacyjnego (10/8/2014)

to innowacja wspierająca rozwój ekonomii społecznej poprzez wsparcie kapitałowe z odroczoną spłatą oraz wsparcie kadrowe dla podmiotów ekonomii społecznej oraz dla młodych osób z trudnościami na rynku pracy zamierzających utworzyć PES.

 • Realizator: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/8/2014)

to wspólny pomysł przedstawicieli sektora pozarządowego, administracji publicznej oraz biznesu na stworzenie zaplecza i infrastruktury dla rozwoju sektora ekonomii społecznej, wspierający powstawanie przedsiębiorstw społecznych w Gdańsku. Model stał się podstawą dla opracowania założeń teoretycznych Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w woj. pomorskim.

 • Realizatorzy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brat Alberta koło Gdańskie – lider, partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Fio. PSD Włochy, Partner strategiczny: Miasto Gdańsk.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/8/2014)

– młodzieżowo-dziecięcych NGO składający się z 3 modeli: wsparcia szkoleniowego, wsparcia finansowego Pomorski Fundusz Młodzieży i wsparcia informacyjnego instytucji ekonomii społecznej zajmujących się dziećmi i młodzieżą – IESM.

 • Realizatorzy: Lider Stowarzyszenie Morena oraz Partnerzy Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych i Young Scot.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/8/2014)

w ramach projektu „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej. Model ma upowszechniać ideę tworzenia miejsc, które ogniskować będą aktywność mieszkańców i zwiększać ich zdolność do przekształcania środowiska w oparciu o własne siły i zasoby. Misją Domu Sąsiedzkiego jest kreowanie miejsca otwartego na różnorodność osób i działań, tworzonego przez lokalną społeczność w celu długofalowego wzmacniania jej aktywności i tożsamości.

 • Rola PrePost Consulting: moderowanie procesu tworzenia innowacji.


TEMATYKA EDUKACJA

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/8/2014)

zakłada realizację zajęć w oparciu o pracę w parach różnowiekowych. Parę tworzy jedna osoba w wieku 18-24 lata i jedna osoba, która przekroczyła tradycyjny wiek studencki, czyli 25-64 lata. Model , wykorzystuje elementy coachingu i mentoringu, umożliwiając dzielenie się wiedzą zarówno pomiędzy prowadzącym a uczestnikami, jak i uczestnikami między sobą.

 • Realizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Pile.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/8/2014)

polegający na opracowaniu interaktywnego modułu szkoleniowego, który pozwala na podnoszenie kompetencji ICT w zakresie analizy danych, raportowania, sprawozdawczości oraz organizacji przechowywania dokumentów wśród pracowników MMŚP w wieku 50+ pracujących na stanowiskach biegłego rewidenta, księgowego, pracownika ds. obsługi klienta. Jest to innowacyjne narzędzie edukacji pracowników umysłowych 50+ w oparciu o e -learning.

 • Realizatorzy: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (lider); Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. (partner).

 • Rola PrePost Consulting: strategia wdrażania.

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/9/2014)

to wystandaryzowany katalog narzędzi w zawodach sprzedawca i przedstawiciel handlowy, umożliwiający osobom 50+ potwierdzanie posiadanych kompetencji w zawodach handlowych nabytych poza formalnym systemem kształcenia. Na innowacje składa się Model walidacji i kształcenia kompetencji w zawodzie Sprzedawcy i Przedstawiciela handlowego, Profile kompetencyjne dla zawodu sprzedawcy i przedstawiciela handlowego oraz Procedura certyfikacji w zawodach handlowych.

 • Realizatorzy: Fundacja Gospodarcza – lider; Partnerzy: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, Profirma Spółka z o.o.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja projektu oraz ewaluacja produktu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/9/2014)

Innowacja ma na celu wzrost zdolności do uruchamiania działalności gospodarczej wśród młodych osób pozostających bez zatrudnienia.

 • Realizatorzy: Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość (lider) oraz Partnerów Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza i Centro Municipal de Empresas de Gijon.

 • Rola PrePost Consulting: strategia wdrażania, ewaluacja produktu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/9/2014)

realizowana w latach 2010 – 2013 przez Young Digital Planet S.A. Innowacja polegała na stworzeniu elektronicznego podręcznika do matematyki dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, a także poradnika metodycznego, modelowych konspektów zajęć dla nauczycieli oraz testów pomiaru dydaktycznego.

 • Rola PrePost Consulting: monitoring i ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/9/2014)

wspierający pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez młodzież w wieku 18-25 lat, z wykształceniem na poziomie szkoły podstawowej, która to nie mieści się ramach aktualnego systemu kształcenia zawodowego. Wersja polska Modelu została opracowana w oparciu o doświadczenie i we współpracy z partnerem duńskim Copenhagen Youth School i jest wdrażany przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej – lider i partnera Gminę Miasta Sopotu.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego


TEMATYKA INTEGRACJA SPOŁECZNA

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/9/2014)

obejmuje stworzenie i upowszechnienie kompleksowego systemu wspierania osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności, opartego na rzetelnej diagnozie i analizie, wykorzystującego dostępne zasoby oraz dysponującego skutecznymi narzędziami i wykorzystanie dobrych praktyk. Wypracowanie i zaimplementowanie na teren Koszalina narzędzi pracy z osobami bezdomnymi: asystentura osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, streetworking, hierarchizacja placówek i mieszkania treningowe.

 • Realizatorzy: Lider Gmina – Miasto Koszalin –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie Partner Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

 • Rola PrePost Consulting: badanie diagnostyczne, monitoring i ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/9/2014)

która jest odpowiedzią na nasilający się problem dezaktywizacji zawodowej ludności w wieku produkcyjnym. Celem wprowadzenia innowacji jest wzrost zatrudnialności tj. zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia osób po 45 roku życia, długotrwale bezrobotnych i nieaktywne zawodowo w województwie warmińsko – mazurskim. Innowacja została opracowana przez Elbląską Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych przy współpracy ponadnarodowej wykorzystującej doświadczenia fińskich instytucji rynku pracy i jest obecnie upowszechniana w kraju. Innowacja ta została uznana w konkursie RegioStars 2013 za jedną z najlepszych w Unii Europejskiej.

 • Rola PrePost Consulting: tworzenie innowacji, strategia wdrażania

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/9/2014)

wypracowany w latach 2006-2008 w trakcie projektu „Agenda bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy” w ramach EFS IW EQUAL. Temat innowacyjny: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.

 • Realizatorzy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie – lider.

 • Rola PrePost Consulting: monitoring i ewaluacja produktu innowacyjnego.

ewaluacja projektu innowacyjnego (10/9/2014)

wypracowana w latach 2006-2008 w trakcie projektu „Na Fali” w ramach EFS IW EQUAL. Temat innowacyjny: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.

 • Realizator: Caritas Archidiecezji Gdańskiej – lider.

 • Rola PrePost Consulting: ewaluacja okresowa i końcowa projektu oraz ewaluacja produktu innowacyjnego.


Realizacja epidot.pl